• L-V: 9-18
  • S-D: inchis
Asistenta in caz de URGENTA +40 729 060 180

Contractul cu clientul

CONTRACT
privind pachetul de servicii de călătorie
Nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .
Părțile contractante:
DAL TRAVEL SRL cu sediul social în București, Str. Batiștei, Nr. 17, Etaj P, sector 2 și cu punct de lucru în București, str. George Enescu, nr. 33, parter, ap. 2, sector 1, având CUI 13168309, înregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/6232/2000, reprezentată legal prin administrator, NEDELCU DANIELA ELENA, în calitate de agenție organizatoare, denumită în continuare, după caz, DAL TRAVEL SRL sau Agenția, titulară a Licenței de turism nr. 82/2018, cu termen de valabilitate nelimitat, și
Călătorul/reprezentantul călătorului, domnul/doamna ......................................................., domiciliat/ă în ..........................................................................., telefon mobil........................................, e-mail .................................. 
au convenit încheierea prezentului contract, pentru sine și pentru următoarele persoane pentru care călătorul înțelege să achite prețul serviciilor:
 
 
DESPRE OBIECTUL CONTRACTULUI, MOMENTUL ÎNCHEIERII SALE , PREȚUL ACESTUIA
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Pachetul din Anexa 1
Parte integrantă a contractului
1.1. Obiectul contractului îl constituie vânzarea de către DAL TRAVEL SRL, în calitate de Agenție de turism organizatoare (denumită în continuare ”Agenția”), a pachetului de servicii de călătorie menționate în Anexa 1 a prezentului contract,  care devine parte integrantă a prezentului contract. Anexa 1 conține:
  • Informații prealabile puse la dispoziția călătorului înainte de acceptarea ofertei Agenției
  • O descriere generică a drepturilor călătorului.
  • Informații privind conținutul și caracteristicile pachetului.
  • Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  • Trimiteri către Anexa 2 conținând programul de derulare a pachetului.
Unde se regăsesc cerințele speciale solicitate de călător și acceptate de Agenție? 1.2. Cerințele speciale ale călătorului pe care Agenția le-a acceptat în legătură cu pachetul de servicii ce face obiectului prezentului contract se regăsesc Anexa 3 care devine parte integrantă a prezentului contract.
Minorii neînsoțiți de părinți sau alte persoane autorizate  1.3.  Dacă pachetul de servicii de călătorie include cazare și presupune prestarea acestora către minori neînsoțiți de un părinte sau de o altă persoană autorizată, informațiile care să permită contactul direct cu minorul sau cu persoana responsabilă de acesta în locul în care minorul este cazat sunt următoarele:
Cine merge împreună cu călătorul? 1.4. Personale care alături de călător vor beneficia de serviciile incluse în pachet și și pentru care călătorul a încheiat prezentul contractul sunt:
Adulți (nume/prenume) _____________________
Copii (nume/prenume) _____________________ (cu indicarea vârstei)
Pentru persoanele mai sus menționate condițiile contractuale se extind în mod automat și asupra acestora sub rezerva achitării prețului contractului conform prevederilor prezentului contract.
 
II. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI
Prin semnare sau la distanță prin mijloace electronice 2.1. Contractul se încheie, după caz, în momentul semnării lui și a recepționării Anexelor, care reprezintă părți integrante ale contractului, de către călător sau prin acceptarea condițiilor contractuale de servicii de călătorie, inclusiv în cazul celor achiziționate prin mijloace electroniceîn condițiile legii și ale ofertei prezentate de Agenție.
Care este momentul la care contractul se încheie la distanță prin mijloace electronice? 2.2. Se consideră acceptare a condițiilor contractuale de servicii de călătorie, în cazul celor achiziționate la distanță prin mijloace electronice:
a) Exprimarea acordului călătorului prin transmiterea către Agenție a unui mesaj electronic de pe adresa de e-mail declarată de călător ca adresă de corespondență/contact;
b) Exprimarea acordului prin achitarea de către călător a contravalorii pachetului de servicii de călătorie solicitate de acesta în baza documentelor justificative emise de Agenție;
Încheierea Contractului nu va obliga Agenția la procesarea rezervărilor de servicii de călătorie, decât după achitarea de către călător a 30 % din prețul pachetului, urmând ca restul să fie achitat conform Anexei 1 a prezentului Contract .
III. PREȚUL CONTRACTULUI
Valoare integrală a contractului Prețul Contractului și modalitățile sale de plată sunt prevăzute în Anexa 1 a prezentului Contract.
Ce se întâmplă dacă nu este achitat la timp prețul integral? În cazul în care călătorul care a contractat un pachet de servicii de călătorie cu Agenția a achitat un avans, însă nu achită în termenul specificat în Anexa 1 ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept fără punere în întârziere, prin simplul fapt al neachitării restului de plată la scadență, iar Agenția are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului cu reținerea penalizărilor prevăzute Anexa 1.
 

CE TREBUIE SĂ ȘTIM ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA CĂLĂTORIEI?
IV. POT EXISTA MODIFICĂRI ALE PREȚULUI CONTRACTULUI
În ce situații Agenția poate modifica prețul? 4.1. Agenția poate modifica prețul contractului în sensul majorării sau micșorării, după caz, numai ca o consecință directă a schimbărilor legate de cel puțin unul dintre următoarele aspecte și numai dacă modificarea are loc ca urmare a schimbărilor legate de:
(a) prețul transportului de pasageri care rezultă din costul carburanților sau al altor surse de energie;
(b) nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de călătorie incluse în contract, impuse de părți terțe care nu sunt direct implicate în executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de îmbarcare sau debarcare în porturi și aeroporturi; sau
(c) cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
Notificarea prealabilă a modificării prețului și calculul acestei modificări 4.2. Prețurile stabilite în contract pot fi modificate numai dacă Agenția trimite călătorului o notificare clară și inteligibilă privind această creștere, însoțită de o justificare a creșterii respective și de un calcul, pe un suport durabil, cu cel puțin 20 de zile înainte de începerea executării pachetului.
Deducere de către Agenție a cheltuielilor administrative 4.3. În cazul unei reduceri de preț, Agenția are dreptul să deducă cheltuielile administrative efective din rambursarea datorată călătorului. La cererea călătorului, Agenția de turism organizatoare prezintă dovezi ale cheltuielilor administrative respective.
V. ALTE POSIBILE MODIFICĂRI ALE CONTRACTULUI
Modificări nesemnificative ale pachetului notificate cu cel puțin 48 ore înainte de prestarea primului serviciu de călătorie 5.1. Înainte de începerea executării pachetului Agenția își rezervă dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului Contract, dacă aceste modificări sunt nesemnificative și a informat călătorul în scris (pe suport durabil prin e-mail, fax, sms etc.) cu cel puțin 48 de ore înainte de data prestării primului serviciu de călătorie. O modificare a prețului pachetului care nu va depăși 8% din valoarea acestuia se va face potrivit clauzei 4.2. din prezentul contract.
Modificări nesemnificative ale pachetului 5.2. Dacă Agenția are cunoștință de una dintre modificările mai jos menționate, are obligația să furnizeze în scris călătorului (pe suport durabil prin e-mail, fax, sms etc.), următoarele informații, în cazul în care acestea au suferit modificări, față de cele stipulate în Anexa 1 sau în Anexa 2, după caz:
a) ora programată de plecare, precum și orele programate ale opririlor intermediare, ale legăturilor de transport și ale sosirii;
b) denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon și de fax, adresele de e-mail ale reprezentantei locale a organizatorului și/sau a intermediarului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgență care să îi permită contactarea organizatorului și/sau a intermediarului;
c) pentru călătoriile minorilor neînsoțiți de părinți, informații care să permită părinților stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;
Modificări semnificative 5.3. În cazul modificării semnificative a altor caracteristici principale ale serviciilor de călătorie menționate în Anexa 1, înainte de începerea executării pachetului, (inclusiv o majorarea prețului cu peste 8% ori schimbarea locului de cazare), sau dacă nu se pot îndeplini cerințele speciale ale călătorului pe care Agenția le-a acceptat (incluse in Anexa 2), aceasta are obligația de a informa călătorul în scris pe suport durabil prin mijlocul de comunicare mai jos menționat, cu cel puțin 10 zile înainte de data începerii călătoriei (cu excepția modificării prețului, care va fi notificată cu 20 de zile înainte de data începerii călătoriei).
Ce opțiuni aveți în cazul unor modificări semnificative? 5.4. În acest caz călătorul are posibilitatea ca, într-un termen rezonabil specificat de Agenție, să accepte în scris modificarea propusă sau să înceteze contractul comunicând decizia sa în scris Agenției, fără a plăti vreo penalitate de încetare.
Ce se întâmplă dacă nu ne transmiteți niciun răspuns ulterior comunicării modificărilor intervenite? 5.5. În cazul în care călătorul nu comunică în scris Agenției opțiunea sa în termenul prevăzut mai sus din prezentul punct, se consideră că toate modificările au fost acceptate de către călător, conform noilor condiții și călătorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.
Rambursarea plăților în ipoteza respingerii modificărilor semnificative 5.6. În cazul în care contractul privind pachetul de servicii de călătorie este încetat ca urmare a respingerii modificărilor semnificative notificate de Agenție și neacceptate de călător, în măsura în care călătorul nu acceptă un alt pachet, Agenția rambursează toate plățile efectuate de către sau pe seama călătorului, fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data încetării contractului, plățile urmând a fi efectuate către călătorul semnatar al contractului, în contul bancar indicat de acesta.
 
Mijloacele de comunicare agreate între părți pentru comunicarea modificărilor contractului 5.7. Mijloace de comunicare electronice convenite cu călătorul pentru aducerea la cunoștință a modificărilor contractului sunt următoarele:
Pentru Agenție: va fi adresa de e-mail de pe care a fost expediată notificarea de modificare ori adresa de e-mail contact@daltravel.ro   
Pentru călător: ________________________________________
 VI. TRANSFERUL CONTRACTULUI
Informații privind dreptul călătorului la transferul contractului către un alt călător 6.1. Cu excepția situațiilor prevăzute în mențiunile speciale ale secțiunii B.3.2.2 Alte costuri suplimentare și limitări ale Anexei 1, Călătorul poate transfera prezentul Contract unei persoane care îndeplinește toate condițiile aplicabile ale pachetelor achiziționate, după ce notifică în scris Agenția într-un termen rezonabil înainte de începerea executării pachetului, dar nu cu mai puțin de 10 zile înainte de prestarea primului serviciu care face obiectul pachetului achiziționat. În acest caz, între călătorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată, persoana căreia îi este transferat contractul și Agenție urmează a se încheia un act de transfer (cesiune) cu privire la pachetul de servicii de călătorie contractat și transferat.
Răspunderea solidară privind plățile 6.2. Călătorul care transferă contractul privind pachetul de servicii de călătorie și persoana căreia îi este transferat contractul răspund în solidar pentru achitarea soldului și a tuturor comisioanelor, tarifelor și altor costuri suplimentare generate de acest transfer.
Costurile de transfer ale contractului 6.3. Agenția de turism organizatoare informează călătorul care transferă contractul cu privire la costurile efective ale transferului în termen de 3 zile lucrătoare de la data recepționării notificării scrise cu privire la solicitarea de transfer, luând în considerare și dispozițiile secțiunii B.3.2.2 Alte costuri suplimentare și limitări ale Anexei 1.  
VII.   ÎNCETAREA CONTRACTULUI PRIVIND PACHETUL DE SERVICII DE CĂLĂTORIE ȘI DREPTUL DE RETRAGERE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA EXECUTĂRII PACHETULUI
Ce se întâmplă dacă se solicită încetarea contractului de către călător?
Posibile penalități
7.1. Călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului. În cazul în care călătorul încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, acesta va fi ținut să plătească Agenției o penalitate stabilită conform Anexei 1 - secțiunea B.3.2.1, în funcție de momentul încetării contractului înainte de începerea executării pachetului. În absența unor penalități de încetare standardizate în Anexa 1, valoarea penalității de încetare corespunde prețului pachetului, din care se scad economiile de costuri și veniturile generate de executarea alternativă a serviciilor de călătorie. La cererea călătorului, Agenția de turism organizatoare prezintă o justificare pentru cuantumul penalităților de încetare.
Încetarea fără penalități 7.2 Călătorul are dreptul să înceteze contractul privind pachetul de servicii de călătorie înainte de începerea executării pachetului, fără a plăti vreo penalitate de încetare în cazul unor circumstanțe inevitabile și extraordinare care se produc la locul de destinație sau în vecinătatea imediată a acestuia și care afectează în mod semnificativ executarea pachetului sau care afectează semnificativ transportul pasagerilor la destinație. În acest caz călătorul are dreptul la o rambursare completă a oricărei plăți efectuate pentru pachet, dar nu are dreptul la vreo despăgubire suplimentară.
Situații în care contractul încetează la inițiativa Agenției, fără acordarea de despăgubiri 7.3. Agenția poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie și poate oferi călătorului rambursarea completă a tuturor plăților efectuate de acesta, dar nu este răspunzătoare pentru plata unor despăgubiri suplimentare, în unul dintre următoarele cazuri:
    a) numărul de persoane înscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decât numărul minim stabilit în Anexa 1, iar Agenția îl înștiințează pe călător cu privire la încetarea contractului în termenul stabilit în contract, dar nu mai târziu de:
         (i) 20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care        durează mai mult de șase zile;
         (ii) șapte zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două și șase zile;
         (iii) 48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puțin de două zile;
    b) Agenția nu poate executa contractul din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare și înștiințează călătorul cu privire la încetarea contractului, fără întârziere și înainte de începerea executării pachetului.
Termenul de rambursare a oricăror sume în cazul încetării contractului 7.4. În ipotezele încetării contractului mai sus amintite, Agenția rambursează orice plăți efectuate de către sau pe seama călătorului pentru pachetul respectiv, din care se scade penalitatea de încetare corespunzătoare, după caz, nu mai târziu de 14 zile de la încetarea contractului privind pachetul de servicii de călătorie. Plățile vor fi efectuate către călătorul semnatar al contractului, în contul bancar indicat de acesta.
 
 
CE TREBUIE SĂ ȘTIM DUPĂ ÎNCEPEREA CĂLĂTORIEI?
VIII. OBLIGAȚIILE PARTICULARE ALE CĂLĂTORULUI
Respectarea de către călător a programului de călătorie 8.1. Călătorul are obligația să respecte locul, data și ora plecării atât la dus, cât și la întors, precum și locurile, datele și orele stabilite pe parcursul programului de călătorie contractat. Toate cheltuielile și daunele produse ca urmare a nerespectării de către călător a prevederilor privind locurile de întâlnire și orarele vor fi suportate de către acesta.
Formalitățile suplimentare în sarcina călătorului 8.2. Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către călător a unor formalități suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situația în care numele călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligația de a îndeplini toate cerințele legale. Pentru o informare optimă, Agenția recomandă și consultarea site-ului Poliției de Frontieră.
Obținerea vizei de călătorie este responsabilitatea călătorului! 8.3. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor reține toate taxele datorate de Agenție prestatorilor direcți, precum și cheltuielile de operare proprii acestuia.
Ce se întâmplă în cazul în care călătorul nu efectuează călătoria din motive ce țin de persoana sa? 8.4. Călătorul datorează prețul întreg al călătoriei (iar Agenția nu are obligația să îl ramburseze dacă acesta a fost plătit) în cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinație, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului țării, din alte motive ce țin de persoana acestuia.
Agenția nu răspunde în cazul neîndeplinirii de către călător a cerințelor legale 8.5. În cazul în care călătorul nu își respectă obligația de a se informa cu privire la formalitățile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenției (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoțește sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilității efectuării călătoriei.
Agenția nu răspunde în cazul împiedicării călătoriei de către autoritățile publice ale unui stat 8.6. Agenția este exonerată de orice răspundere în cazul în care după începerea călătoriei, serviciul de grăniceri/poliția de frontieră sau altă autoritate competentă refuză să acorde călătorului dreptul de ieșire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de călătorie. Călătorului i se va reține în această situație contravaloarea totală a pachetului de servicii de călătorie.
 
IX. CĂLĂTORUL ȘI UNITĂȚILE DE CAZARE
Preluarea și eliberarea camerei 9.1. Călătorul are obligația să respecte programul de acordare a serviciilor și politica proprie fiecărui hotel în ceea ce privește ora de cazare.  Eventualele costuri suplimentare generate de solicitarea cazării mai devreme și/sau neeliberarea spațiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a călătorului. De asemenea, sosirea la unitatea de cazare după ora 18:00 trebuie anunțată în prealabil.
Ce documente sunt necesare pentru a beneficia de cazare? 9.2. Călătorul este obligat să prezinte la recepția unității de primire actele sale de identitate, precum și documentul de călătorie eliberat de Agenție (voucher, bilet de odihnă și/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor de călătorie. În cazul în care călătorul beneficiază de pachete de odihnă și tratament, este obligat să prezinte la recepția unității de cazare biletul de trimitere de la medicul de familie și dovada plății contribuțiilor pentru asigurări sociale, la zi.
Cum sunt repartizate camerele? 9.3. Repartizarea camerelor se face strict de către unitatea de cazare/hotelier în funcție de criteriile proprii și de disponibilitatea din momentul cazării, astfel încât nu se pot garanta numărul camerei, etajul și/sau amplasarea, cu excepția cazurilor în care se specifică în mod expres acest aspect.
Criteriile și standardele de clasificare a unităților de cazare 9.4. Toate unitățile de cazare și mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale țărilor de destinație, conform procedurilor interne și normativelor locale, acolo unde acestea exista, care diferă de la o țară la alta și de la un tip de destinație la altul.
Ce se întâmplă dacă se dorește mutarea la un alt hotel? 9.5. În cazul în care călătorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat inițial și achitat, responsabilitatea financiară a renunțării îi aparține. Agenția va rezolva cerințele călătorului în limita posibilităților, eventualele diferențe de preț urmând a fi suportate de către călător.
Prestatorul local răspunde pentru serviciile prestate 9.6. Călătorul ia la cunoștință că serviciile pe care le achiziționează fără ca acestea să facă parte din prezentul contract sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislația țării de destinație, iar Agenția nu are nicio responsabilitate asupra prestațiilor în cauză.

X. RĂSPUNDEREA AGENȚIEI PENTRU EXECUTAREA PACHETULUI
REGULA = Răspunderea generală a Agenției 10.1. Agenția este responsabilă de buna executare a serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, indiferent dacă aceste servicii urmează să fie furnizate de aceasta sau de un alt furnizor de servicii de călătorie.
 
Excepțiile de la regulă
10.2. Totuși răspunderea Agenției nu va putea fi angajată în următoarele cazuri:
a) când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor asumate prin contract se datorează călătorului;
b) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unor cauze de forță majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenția, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, anularea zborului, accident, blocaje, lucrări sau reparații pe drumurile publice, pericol de atentat terorist, neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunțări de ultimă oră sau a neobținerii vizelor pentru toți participanții. Agenția nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate călătorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje și a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
c) când neîndeplinirea obligațiilor se datorează unui terț care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligațiilor au un caracter imprevizibil și inevitabil.
Ce trebuie să faceți dacă serviciile nu conform celor contractate? 10.3. Călătorul informează, fără întârzieri nejustificate, Agenția în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, ținând cont de circumstanțele cazului. Contactarea Agenției o puteți face prin oricare dintre mijloacele indicate în art. 11.3 din prezentul contract.
Ce va face Agenția în asemenea situații? 10.4. În cazul în care unul din serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu prezentul contract, Agenția remediază neconformitatea, cu excepția unuia din următoarele cazuri:
Care sunt limitele capacității de remediere?     a)    neconformitatea nu poate fi remediată;
    b) remedierea implică cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității și de valoarea serviciilor de călătorie afectate.
Ce se întâmplă dacă nu putem remedia? 10.5.  În cazul în care Agenția nu remediază neconformitatea semnalată din cauza situațiilor indicate la lit. a) și b) de mai sus, atunci se aplică prevederile privind NECONFORMITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI – art. XII din prezentul contract.
Ce puteți face dumneavoastră în asemenea situații? 10.6. În cazul în care Agenția nu remediază neconformitatea într-un termen rezonabil stabilit de călător, acesta poate face el însuși acest lucru și poate solicita rambursarea cheltuielilor efectuate în acest scop în limita de răspundere asumată de Agenție prin art. XII din prezentul contract. Călătorul nu trebuie să specifice un termen dacă agenția de turism organizatoare refuză să remedieze neconformitatea sau dacă este necesară o remediere imediată.
Ce se întâmplă dacă o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată? 10.7. Atunci când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agenția oferă, fără costuri suplimentare pentru călător, servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, pe cât posibil echivalente sau de mai bună calitate decât cele specificate în contract, inclusiv în cazul în care întoarcerea călătorului la locul de plecare nu este asigurată astfel cum s-a convenit. În cazul schimbării cazării, se consideră a fi serviciu alternativ corespunzător pentru continuarea derulării pachetului oferirea cazării în aceeași locație, în cea mai apropiată variantă față de cea inițială.
Servicii alternative de o calitate inferioară? 10.8.  În cazul în care serviciile alternative propuse, conform paragrafului anterior, au drept consecință un pachet de o calitate mai scăzută decât cea specificată în prezentul contract, Agenția acordă călătorului o reducere adecvată a prețului.
În ce situații puteți respinge serviciile alternative? 10.9. Călătorul poate respinge serviciile alternative propuse de Agenție în ipotezele de mai sus doar în cazul în care serviciile alternative nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în prezentul contract sau reducerea de preț acordată este inadecvată. Se poate prezuma ca o reducere de preț este neadecvată dacă este mai mică de 8% din valoarea serviciului de călătorie considerat neconform.
Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative ? 10.10. Dacă este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse de Agenție, călătorul are dreptul, după caz, la reducerea prețului și/sau la despăgubiri în conformitate cu art. XII din prezentul contract, fără a înceta prezentul contractul.
Ce se întâmplă dacă neconformitatea afectează în mod substanțial executarea pachetului?  10.11. În cazul în care neconformitatea afectează în mod substanțial executarea pachetului, iar Agenția a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător, acesta poate înceta prezentul contract fără plata unei penalități de încetare și, după caz, poate să ceară, în conformitate cu art. XII din prezentul contract, reducerea prețului și/sau despăgubiri, după caz.
Cazuri particulare în care Agenția organizează repatrierea
10.12.  În cazurile în care:
  • este imposibil să se furnizeze servicii alternative sau călătorul respinge serviciile alternative propuse Agenție deoarece acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit în prezentul contract sau reducerea de preț acordată este inadecvată, sau
  • neconformitatea unor dintre serviciile incluse în pachet afectează în mod substanțial executarea acestuia, iar Agenția a omis să o remedieze într-un termen rezonabil stabilit de către călător,
și dacă pachetul achiziționat prin prezentul contract include transportul de pasageri,
Agenția asigură de asemenea, repatrierea călătorului cu transport echivalent, fără întârzieri nejustificate și fără costuri suplimentare pentru acesta.
Dacă e imposibil să se asigure întoarcerea călătorului astfel cum s-a convenit?
Limitele răspunderii Agenției
10.13. În măsura în care este imposibil să se asigure întoarcerea călătorului, astfel cum s-a convenit potrivit paragrafului anterior, din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, Agenția suportă costul cazării necesare, pe cât posibil de categorie echivalentă, pentru o perioadă care nu va depăși trei nopți pe călător. Dacă în legislația specifică privind drepturile pasagerilor, aplicabilă la momentul apariției unei asemenea situații, sunt prevăzute perioade mai lungi aplicabile mijloacelor de transport relevante pentru întoarcerea călătorului, se aplică perioadele respective.
Agenția are dreptul să invoce circumstanțe inevitabile și extraordinare pentru a limita răspunderea conținute în prezentul paragraf, doar dacă furnizorul de transport în cauză poate invoca astfel de circumstanțe în temeiul legislației Uniunii Europene aplicabile la momentul apariției unei asemenea situații.
Clauze speciale pentru persoanele cu mobilitate redusă și alte categorii speciale de persoane.
 
10.14. Limitarea costurilor la 3 nopți de cazare prevăzută în paragraful anterior nu se aplică
  • persoanelor cu mobilitate redusă, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, și însoțitorilor acestora.
  • femeilor însărcinate și minorilor neînsoțiți și nici persoanelor care au nevoie de asistență medicală specială, cu condiția ca Agenția să fi fost informată cu privire la nevoile speciale ale acestora cu cel puțin 48 de ore înainte de începerea executării pachetului.
XI. OBLIGAȚIA AGENȚIEI DE A ACORDA ASISTENȚĂ
Ce presupune asistența acordată de Agenție și când se acordă? 11.1. Agenția acordă asistență adecvată fără întârzieri nejustificate călătorului aflat în dificultate, inclusiv în cazul în care este imposibil să se asigure întoarcerea călătorului astfel cum s-a convenit prin prezentul contract de călătorie din cauza unor circumstanțe inevitabile și extraordinare, în special prin:
    a) furnizarea de informații corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autoritățile locale și asistența consulară;
    b) efectuarea comunicărilor la distanță și sprijinirea călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative.
Asistența nu este întotdeauna gratuită 11.2. Agenția va pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistență în cazul în care călătorul este cel care a provocat situația de dificultate în mod intenționat sau din propria neglijență. Comisionul nu va depăși în niciun caz costurile generate la nivelul Agenției.
Unde găsiți detalii privind mijloacele de comunicare
 
11.3. Călătorul poate solicita asistență folosind unul dintre mijloacele de comunicare menționate în Anexa 1 a prezentului contract, în secțiunea denumită Telefon de urgență.
     XII. NECONFORMITĂȚI ȘI DESPĂGUBIRI
Regula 1. O neconformitate => o reducere a prețului. Excepția. 12.1. Călătorul beneficiază de o reducere corespunzătoare a prețului pentru orice perioadă în care a existat o neconformitate, cu excepția cazului în care Agenția dovedește că neconformitatea este imputabilă călătorului, sau se datorează unor circumstanțe inevitabile și extraordinare.
Regula 2. Dacă o neconformitate generează o daună => o despăgubire. 12.2. Călătorul are dreptul să primească despăgubiri adecvate din partea Agenției de turism organizatoare pentru orice daune pe care le suferă ca urmare a unei neconformități. Despăgubirea se acordă fără întârzieri nejustificate, însă nu mai târziu de 15 zile de la data probării prejudiciului și a modului de calcul al acestuia.
Excepția de la Regula 2 12.3. Călătorul nu are dreptul la despăgubiri pentru daune în cazul în care Agenția dovedește că neconformitatea apare într-una din următoarele situații:
    a) este imputabilă călătorului;
    b) este imputabilă unei părți terțe care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de călătorie incluse în contractul privind pachetul de servicii de călătorie și este imprevizibilă sau inevitabilă;
    c) este cauzată de circumstanțe inevitabile și extraordinare.
Limitarea despăgubirii în temeiul unor convenții internaționale 12.4. În măsura în care convențiile internaționale cu caracter obligatoriu pentru Uniunea Europeană limitează valoarea despăgubirii sau condițiile în care este plătită despăgubirea de către furnizorul unui serviciu de călătorie care face parte dintr-un pachet, aceleași limitări sunt aplicabile și pentru Agenție, fiind în sarcina acesteia dovada aplicării acestor limitări.
Limitarea despăgubirii în temeiul prezentului contract 12.5. Despăgubirea acordată fiecărui călător și pe care Agenția o va putea suporta în temeiul prezentului contract nu va depăși triplul prețului total al pachetului aferent călătorului prejudiciat, fără a afecta limitările prevăzute în convențiile internaționale la care se referă paragraful anterior.
Limitarea de despăgubire antemenționată nu se aplică vătămărilor corporale sau daunelor provocate călătorului de Agenție în mod intenționat sau din neglijență gravă.
Alte drepturi ale călătorului 12.6. Drepturile la despăgubiri sau la reducerea prețului recunoscute de prezentul contract nu aduc atingere drepturilor pe care le are călătorul în temeiul Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, al Regulamentului (CE) nr. 1.371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar, al Regulamentului (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane pe mare, al Regulamentului (UE) nr. 1.177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și al Regulamentului (UE) nr. 181/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 privind drepturile pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și în temeiul convențiilor internaționale.
Orice problema privind operarea zborului și acțiunile adiacente acestuia intra în competenta și responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager și transportator. În cazul acestor pachete de servicii de călătorie, ziua de plecare și ziua de sosire nu sunt considerate zile de călătorie, acestea fiind destinate transportului.
Evitarea supracompensării 12.7. Despăgubirile sau reducerile prețului acordate în temeiul prezentului contract și despăgubirile sau reducerile de preț acordate în temeiul regulamentelor și convențiilor internaționale se deduc unele din altele pentru a se evita supracompensarea.
 
 
ALTE PREVEDERI RELEVANTE
XIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Încetarea contractului după începerea călătoriei. Contractul încetează de drept o dată cu finalizarea prestării efective a ultimului serviciu aferent pachetului astfel cum este menționat în documentele de călătorie.
XIV RECLAMAȚII
14.1. Călătorul informează fără întârzieri nejustificate Agenția, ținând cont de circumstanțele cazului, în legătură cu orice neconformitate pe care o constată pe parcursul executării unui serviciu de călătorie inclus în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, în maxim 10 zile calendaristice de la data întoarcerii în țară ori data la care ultimul serviciu trebuie prestat.
Informarea/Reclamația se va face de către călător, folosind unul din următoarele mijloace:
a) apelând la serviciul non-stop de asistență al DAL TRAVEL SRL;
b) prin e-mail la adresa: reclamatii@daltravel.ro
c) prin telefon/fax la DAL TRAVEL SRL de la care s-a achiziționat pachetul de servicii de călătorie
14.2. Termenul de soluționare a reclamației este de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data înregistrării de către DAL TRAVEL SRL a reclamației
14.3. În cazul în care unul dintre serviciile de călătorie nu se execută în conformitate cu cerințele prezentului contract, Agenția remediază neconformitatea, cu excepția cazului în care:
(a) neconformitatea nu poate fi remediată; sau
(b) remedierea implică cheltuieli disproporționate, ținând cont de anvergura neconformității și de valoarea serviciilor de călătorie afectate.
14.4. În cazul în care agenția de turism organizatoare nu remediază neconformitatea potrivit paragrafului anterior sau când o parte semnificativă din serviciile de călătorie nu poate fi executată astfel cum s-a convenit în contractul privind pachetul de servicii de călătorie, Agenția va răspunde conform art. X din prezentul Contract.
14.5. Informații privind procedurile interne de soluționare a reclamațiilor ale Agenției sunt disponibile la următorul link:  www.daltravel.ro
14.6. De asemenea, în măsura în care modul în care Agenția a soluționat reclamația nu este satisfăcătoare pentru călător, atunci acesta poate folosi mecanismele de soluționare alternativă a litigiilor, denumite SAL, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, cu modificările ulterioare.
 
 
 
 
 
 
 
 
Procedura de soluționare alternativă a litigiilor (“SAL”)
 
În caz de dispută între călător și Agenție, diferendul se poate soluționa printr-un mecanism alternativ 14.7. Soluționarea alternativă a litigiilor (”SAL”) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamațiile împotriva Agenției pot fi prezentate voluntar de către călător, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil.
Cine are competența de soluționare alternativă a litigiilor? 14.8. Direcția de soluționare alternativă a litigiilor (Direcția SAL) din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (”ANPC”), are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă.
Informații suplimentare privind SAL 14.9. Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, și legislația aplicabilă poate fi consultată aici - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.
 XV. RAMBURSAREA CHELTUIELILOR DE REPATRIERE ȘI/SAU A SUMELOR ACHITATE DE CĂLĂTOR, ÎN CAZUL INSOLVENȚEI
În ce situații poți beneficia de rambursare? 15.1. Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvenței DAL TRAVEL SRL, pentru pachetele de servicii de călătorie în care DAL TRAVEL SRL are calitatea de Organizator, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței Agenției.
Cine se ocupă de rambursare? 15.2. Rambursarea cheltuielilor de repatriere și/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvenței, se va face de către entitatea menționată în Anexa 1 a prezentului contract (emitentul instrumentului de garantare).
De când răspunderea emitentului. 15.3. Perioada de răspundere, în cazul fiecărui contract de comercializare a pachetului de servicii de călătorie, începe la data semnării respectivului contract.
Rambursare înainte de începerea călătoriei 15.4. În cazul în care călătoria nu a început, valoarea despăgubirii este egală cu valoarea sumelor achitate efectiv de călător în baza prezentului contract, în măsura în care serviciile relevante nu mai pot fi furnizate ca urmare a insolvenței Agenției.
Rambursare după începerea călătoriei 15.5. În cazul în care în pachetul de servicii de călătorie este inclus transportul și călătorul se află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, datorită insolvenței Agenției, despăgubirea este egală cu contravaloarea serviciilor de călătorie neprestate călătorului și achitate de acesta în baza contractului, la care se adaugă costul repatrierii.
Limitări ale rambursării 15.6. În măsura în care călătorul a beneficiat de repatriere organizată conform prevederilor prezentului contract de către Agenție ori de către o terță parte,
    a) în cazul nerespectării de către Agenție a obligațiilor contractuale, călătorul nu mai beneficiază de nicio altă despăgubire de la emitentul instrumentului de garantare;
    b) în cazul insolvenței Agenției, călătorul beneficiază de rambursarea contravalorii serviciilor de călătorie neprestate călătorului și achitate de acesta în baza contractului, fără a se scădea cheltuielile cu repatrierea efectuate de emitentul instrumentului de garantare.
Lipsa rambursării 15.7.  În cazul în care călătorul acceptă oferta de servicii alternative corespunzătoare pentru continuarea derulării pachetului, propusă de către emitentul instrumentului de garantare pentru continuarea derulării pachetului în condițiile prevăzute de prezentul ordin, acesta nu beneficiază de nicio despăgubire suplimentară.
Rambursare se face la solicitarea călătorului 15.8. Pentru serviciile de călătorie care nu au fost efectuate, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței Agenției de turism organizatoare, rambursările se acordă fără întârzieri nejustificate potrivit condițiilor contractuale, cu respectarea prevederilor OG nr. 2/2018, la solicitarea călătorului.
În cazul în care Agenția de turism organizatoare aflată în stare de insolvență nu efectuează repatrierea călătorului, călătorul anunță imediat emitentul instrumentului de garantare.
Modul de abordare a solicitării de rambursare 15.9. În cazul în care călătorul solicită rambursarea sumelor achitate și/sau a costului repatrierii, acesta transmite documentele justificative  către emitentul instrumentului de garantare și către Agenție, în copie, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire; călătorul are obligația să păstreze documentele justificative, în original.
În ce termen puteți solicita rambursarea? 15.10. Călătorul poate solicita rambursarea sumelor achitate de călător și/sau a costului repatrierii în cazul Agenției aflate în stare de insolvență, astfel:
 a) în situația în care data încheierii executării pachetului neexecutat/executat parțial este anterioară datei declarării insolvenței, în termen de maximum 30 de zile de la data declarării insolvenței;
b) în situația în care data încheierii executării pachetului este ulterioară datei declarării insolvenței, în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii pachetului.
c)  în cazul în care în pachet este inclus transportul de pasageri și călătorul s-a aflat află în imposibilitatea întoarcerii la locul de plecare, rambursarea costului repatrierii solicitarea de rambursare se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile lucrătoare de la data repatrierii.
Solicitarea de rambursare în cazul falimentului 15.11. În situația în care se dispune radierea persoanei juridice titulare a licenței de turism ca urmare a falimentului, călătorul va transmite solicitarea de rambursare a sumelor plătite direct emitentului instrumentului de garantare în termen de 15 zile lucrătoare de la data radierii.
Corespondența purtată și cu emitentul instrumentului de garantare 15.12. Călătorul notifică în scris emitentul instrumentului de garantare al cărui beneficiar este, în legătură cu solicitarea adresată Agenției privind rambursarea sumelor achitate de călător și/sau a costului repatrierii, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării  către Agenție. Apoi, în termen de 15 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării de la alin. (9) sau (12), după caz, călătorul transmite emitentului instrumentului de garantare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoțită de documentele justificative care cuprind cel puțin următoarele:
    a) contractul de comercializare a pachetului de servicii de călătorie;
    b) confirmările de primire ale solicitărilor anterioare adresate Agenției și emitentul instrumentului de garantare, după caz;
    c) copiile de pe documentele de plată achitate, cum ar fi chitanțe, ordine de plată, fără ca enumerarea să fie exhaustivă, în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de călător;
    d) copiile de pe documentele de transport și cazare, după caz, în cazul cererilor de rambursare a costului repatrierii.
Termenul de plată al despăgubirii 15.13. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către emitentul instrumentului de garantare a documentelor justificative de la călător.
Situația în care se poate cerere restituirea despăgubirii 15.14. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenția plătește sumele datorate călătorului, călătorul restituie emitentului instrumentului de garantare despăgubirea primită, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de la Agenție a sumelor achitate de aceasta.
Variantă alternativă în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenței Agenției 15.15. Autoritatea competentă căreia călătorul i se poate adresa în cazul în care serviciile sunt refuzate din cauza insolvenței Agenției este Ministerul Turismului, Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, Poarta C, Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93, Web: http://turism.gov.ro , E-mail: registratura@mturism.ro
XVI. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prelucrarea datelor cu caracter personal ale călătorului 16.1. Datele cu caracter personal ale călătorului vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Călătorul va furniza Agenției datele personale solicitate in scopul derulării și monitorizării prezentului Contract de către Agenție. De asemenea, Călătorul declară că este titular al drepturilor părintești și este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care îl însoțesc, după caz.
Informarea călătorului Informarea călătorului cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal în executarea prezentului Contract, precum și în legătură cu drepturile sale în virtutea Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date s-a realizat prin intermediul Anexei 4 la Contract.
XVII. DISPOZIȚII FINALE
Exemplare originale 17.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Bonul de comandă 17.2. În toate cazurile în care Anexa 3 (Cerințele speciale ale călătorului, acceptate de Agenția Organizatoare), parte integrantă a prezentului contract, cuprinde alte prevederi care sunt în neconcordanță cu prevederile prezentului contract, prevederile Anexei 3 vor prevala.
Declarația călătorului cu privire la faptul că a fost informat de Agenție 17.3. Călătorul declară că Agenția l-a informat complet cu privire la co