• L-V: 9-18
  • S-D: inchis
Asistenta in caz de URGENTA +40 729 060 180

Politici si termeni de confidentialitate

confidentialAceasta politica a fost redactata la data de 22.05.2018, urmand a fi revizuita si actualizata
periodic.
1. Identitatea si datele de contact ale operatorului
SOCIETATEA DAL TRAVEL SRL (denumita in continuare DAL TRAVEL),cu sediul
social in Bucureşti, str. Batistei, Nr.17, Sector 2, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului
sub nr. J40/6232/2000, avand Cod Unic de Inregistrare RO 13168309 in calitate de autor,
proprietar si administrator al site-ului www.daltravel.ro, respecta confidentialitatea si securitatea
prelucrarii datelor cu caracter personal ale fiecarei persoane care acceseaza site-ul web. In acest
sens, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca informatiile care sunt introduse in bazele
noastre de date sunt utilizate numai in scopuri determinate, explicite si legitime.
1. Definitii:
 ANSPDCP = Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal;
 “date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata
sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care
poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de
identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un
identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale
fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 “prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea,
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau
combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;
 “restrictionarea prelucrarii” inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu
scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
 “operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt
organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de
prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cand scopurile si mijloacele prelucrarii
sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice
pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
 “persoana imputernicita de operator” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea
publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele
operatorului;

 “destinatar” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt
organism careia (caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este
sau nu o parte terta. Cu toate acestea, autoritatile publice carora li se pot comunica date cu
caracter personal in cadrul unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu
dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de catre autoritatile
publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a datelor, in
conformitate cu scopurile prelucrarii;
 “consimtamant” al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica,
informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o
declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa
fie prelucrate.
1. Drepturile utilizatorilor site-urilor
DAL TRAVEL, in calitate de operator de date cu caracter personal, a implementat masurile
tehnice si organizatorice pentru a asigura respectarea drepturilor utilizatorilor site-urilor
(persoane vizate conform RGPD), si anume:
 Dreptul de accesinseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea
operatorului ca prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care il privesc si, in caz
afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt
prelucrate datele.
 Dreptul la portabilitatea datelorse refera la dreptul de a primi datele personale intr-un
format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste
date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere
tehnic.
 Dreptul la opozitievizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor
personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care
serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului.
Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct,
persoana vizata are cu precadere dreptul de a se opune prelucrarii in orice moment.
 Dreptul la rectificarese refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu
caracter personal inexacte stocate. Rectificarea trebuie comunicata fiecarui destinatar la
care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil
sau presupune eforturi disproportionate (demonstrabile).
 Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”)inseamna dreptul persoanei vizate
de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul
in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru
indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; isi retrage
consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; se opune prelucrarii
si nu exista motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate
ilegal; datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii
informationale.

 Dreptul la restrictionarea prelucrariipoate fi exercitat in cazul in care persoana contesta
exactitatea datelor, pe o perioada care permite verificarea corectitudinii datelor;

prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal,
solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care operatorul nu mai are nevoie de datele
cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea,
exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus
prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale
operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective.
Colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal obtinute prin intermediul site-ului
www.daltravel.ro este realizata cu respectarea prevederilor Regulamentul nr. 679/2016. Pentru
orice informari sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform RGPD, va puteti
adresa DAL TRAVEL la adresa de email: gdpr@daltravel.ro.
1. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii. Categoriile de date cu caracter
personal colectate si prelucrate de catre DAL TRAVEL
Prin completarea oricarui formular pus la dispozitie pe website-ul www.daltravel.ro va exprimati
acordul expres cu privire la colectarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de DAL
TRAVEL, atat manual cat si automat, in scopul de a fi contactat de DAL TRAVEL cu privire la
solicitarea dumneavoastra, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind
libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protectia datelor) – RGPD.
Daca nu sunteti de acord ca datele dumneavoastra sa fie prelucrate, aveti dreptul si libertatea de a
nu completa formularele disponibile si de a nu accesa site-ulwww.daltravel.ro.
In momentul completarii formularelor disponibile pewww.daltravel.ro, DAL TRAVEL va
colecta date cu caracter personal, oferind informatii cu privire la scopul colectarii fiecare date
personale ce se solicita.
DAL TRAVEL poate primi, de asemeneaza, si inregistra, pe serverele sale informatiile
referitoare la adresa IP si informatiile cookie ale site-ului solicitat. Aveti optiunea de a seta
browserul de internet astfel incat acesta sa respinga anumite cookies. In acest caz, va exista insa
un impact negativ asupra navigarii dvs. pe site-urile DAL TRAVEL.
Pentru utilizatorii abonati la newsletter ce nu doresc sa mai primeasca informari pe adresa de
email, este necesara trimiterea unui email la adresa: gdpr@daltravel.ro iar datele dumneavoastra
vor fi sterse din baza noastra de date pentru newsletter.
1. Protectia datelor cu caracter personal. Perioada de retentie a datelor
DAL TRAVEL nu va dezvalui datele cu caracter personal colectate prin intermediul site-urilor
societatii, cu exceptia angajatilor autorizati si contractorilor/partenerilor ce au calitatea de
persoane imputernicite carora aceste date le sunt necesare pentru a le procesa in numele DAL
TRAVEL sau pentru a furniza servicii disponibile site-ului DAL TRAVEL, sau in cazul in care
obligatia de dezvaluire reprezinta o obligatie legala a DAL TRAVEL sau a angajatilor ori
contractorilor/paretenerilor acesteia.

DAL TRAVEL a implementat masurile organizatorice si de securitate necesare pentru protectia
impotriva accesului neautorizat, a utilizarii, alterarii sau distrugerii datelor cu caracter personal
conform prevederilor RGPD.
DAL TRAVEL, impreuna cu colaboratorii sai, si-a asumat responsabilitatea implementarii unor
masuri tehnice si organizatorice corespunzatoare privind protectia confidentialitatii si securitatii
datelor cu caracter personal.
Totodata, DAL TRAVEL acorda acces la datele cu caracter personal, angajatilor autorizati si
contractorilor/partenerilor (persoane imputernicite), doar in conformitate cu scopul declarat al
colectarii datelor. Toti angajatii, colaboratorii si furnizorii de servicii ai DAL TRAVEL, care
intra in contact cu datele cu caracter personal, trebuie sa actioneze in conformitate cu principiile
politicilor si procedurilor de confidentialitate si de securitate a datelor cu caracter personal
semnand declaratii si acorduri de confidentialitate cu privire la aceste date.
Datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-urilor DAL TRAVEL sunt retinute pe o
perioada cuprinsa intre 3 si 10 ani (in functie de scopul colectarii datelor personale), utilizatorii
fiind informati de fiecare data cand furnizeaza datele lor persoanle cu privire la perioada exacta
de retentie.
1. Modificari ale politicii de confidentialitate
Daca va considera ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, DAL TRAVEL
va publica respectivele modificari in aceasta pagina, pentru a va informa cu privire la tipurile de
date care sunt colectate si modul in care acestea sunt utilizate.
Daca aveti intrebari cu privire la politica de confidentialitate, va rugam sa ne scrieti pe e-mail, la
adresa: gdpr@daltravel.ro
1. Informatii privind Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor
cu Caracter Personal (ANSPDCP)
In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr.
679/2016 au fost incalcate, aveti posibilitatea de a va adresa ANSPDCP prin depunerea unei
plangeri.
Datele de contact ale ANSPDCP sunt urmatoarele:
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30

Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania
Telefon: +40.318.059.211
+40.318.059.212
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Pagina de internet: www.dataprotection.ro

SC DAL TRAVEL SRL  este inscrisa ca operator de date cu caracter personal cu nr. 6223.